تواضع آن است که انسان خود را ازکسانی که در جاه و مقام از او پایین ترند برتر نداند، و نیز به معنای شکسته نفسی و افتادگی آمده است که آدمی خود را از دیگران بالاتر نبیند. ریشه تواضع (وضع) است به معنای خویشتن را کوچک نشان دادن در مقابل تکبرکه خود را بزرگ دانستن است.        


بایستی توجه داشت که مفهوم تواضع به معنای کوچکی کردن و به دیگران ارج نهادن است نه آنکه تواضع خود را خوار کردن و به زیر بار ذلت رفتن باشد. تواضع اقدامی است که انسان داوطلبانه در برابر دیگران به خاطر امتیازاتی که در آنان احساس می کند انجام می دهد.

بایستی دانست که یکی از راه کارهای موثر برای برقراری دوستی و صمیمیت تواضع و فروتنی است، چرا که تکبر و خود خواهی مایه گریز انسان ها از یکدیگر است. تواضع نه تنها باعث تحقیر نمی شود و شخصیت انسانی را خوار نمی کند بلکه مایه سربلندی و عزت در پیشگاه الهی است، چرا که فرمان الهی است و انسان را به آن دعوت کرده است و مردم نیز می دانند که تواضع باعث بزرگی شخصیت و بلندی روح انسان می گردد.

انواع تواضع 

تواضع و فروتنی گاه در مقابل خداوند تعالی صورت میگیرد و گاه در مقابل بندگان خدا.

1- تواضع در برابر خداوند به این معنی است که ما همه دستورات و اوامر او را با تمام وجود پذیرا شده و آنها را به کار ببندیم و در مقابل او با خشوع به عبادت بپردازیم.

2- تواضع و فروتنی در مقابل مردم نیز به این معنی است که ما خود را نسبت به سایر مردم برتر نبینیم و برای خود مقامی بالاتر از دیگران تصور نکنیم.

نشانه های تواضع

مولای بزرگوارمان حضرت رضا(علیه السلام) در این مورد در جواب به حسن بن جهم درباره نشانه های تواضع که اگر آدمی به آنها عمل کند شخصی متواضع است فرمودند: تواضع درجات و مراحلی دارد یکی از مراحل آن این است که انسان قدر نفس خویش را بداند و در همان جایگاه با قلب سلیم جای دهد و دوست نداشته باشد کاری درباره کسی انجام دهد مگر همانند کارهایی که درباره او انجام می شود، هرگاه بدی ببیند آن را با نیکی پاسخ می دهد، فرو برنده خشم و درگذرنده از گناهان مردم است، خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

تکبر

عبارتست از حالتی که انسان خود را بالاتر از دیگران ببیند و اعتقاد بهتری خود را بر غیر داشته باشد و جزء رذایل اخلاقی که موجب فساد انسان و نابودی او می گردد. در این حالت فرد می خواهد خود را برتر از موقعیت فردی و اجتماعی که در آن قرار دارد نشان دهد.

عوامل تکبر

از مهمترین عواملی که باعث ایجاد فخر فروشی و تکبر میگردد کم ظرفیتی و ضعف شخص متکبر است. در حقیقت چون متکبر ظرفیت کمی دارد به محض این که کمال و امتیازی را در خود مشاهده می نماید تصور میکند که دارای مقام و مرتبه ای است.

نشانه های تکبر بسیار است از جمله اینکه متکبر انتظار دارد که دیگران به او سلام کنند، در ورود به مجلس از او پیشی نگیرند، همیشه در صدر مجلس جای می گیرد، مردم در برابر او احساس کوچکی می کنند و...
 
اقسام تکبر

1- تکبر گاه در مقابل خداوند صورت می گیرد مثل تکبر ورزیدن شیطان در مقابل فرمان خدا که فرمود به آدم سجده کن و شیطان گفت: من هرگز برای بشری که از گل خشکیده ای بدبو گرفته شده است سجده نمی کنم. چرا که من از او برترم و از آتشم.

2- تکبر در مقابل انبیا و پیغمبران مانند آنچه که فرعونیان می گفتند درباره موسی و هارون که آیا ما به دو انسان که همانند خودمان هستند ایمان بیاوریم؟

3- تکبر در برابر دیگر بندگان خداست که مثال های فراوانی دارد.

فرد متکبر نه تنها خود از جامعه طرد می گردد و به تنهایی دچار می گردد، ضررهای دیگری که همگی آنها ناشی از تکبر و غرور بی جا می باشد دچار می گردد، نظیر:

1-  آلودگی به کفر و شرک

2-  محرومیت از علم و دانش

3-  نفرت از مردم

4-  ذلت و خواری

5-  از دست دادن امکانات

6-  و جهنم سوزان که برای او در پیش رو خواهد بود.

فرد متکبر نه تنها از خوشبختی های این دنیا محروم میگردد، آخرتی سوزان هم در پیش رو خواهد داشت. تکبر سرچشمه همه گناهان است و باعث بسیاری از انحرافات فکری و عملی در فرد می گردد پس بایستی برای پیشگیری از این رفتار ناپسند ممارست نماییم.

منبع:
www.hawzah.net
www.jz.ac.ir
تواضع باعث بزرگی شخصیت, تکبر سرچشمه همه گناهان, نشانه ها و اقسام تواضع, نشانه ها و اقسام تکبر