سلام بر محرم

امسال هم مثل سالهای پیش باید به پدرش کمک کند

تا خانه شان را سیاه پوش کنند و بر در و دیوارش پارچه های سیاه و سرخ و سبز

یا عباس (ع)، یا حسین (ع) و یا مهدی (ع) و ... نصب کنند.


کنار اتاقش نشسته بود و آلبوم عکسهای محرم سالهای پیش که گرفته بود را از کمد بیرون آورده و تماشا می کرد: عکس عمویش در چایخانه، برادرش کنار منبر با بلند گویی در دست، پدرش دست بر سینه کنار درب ورودی خانه با یک صندلی خالی کنارش و او که زیر یک پرچم سبز یا مهدی (ع) ایستاده و عکس گرفته بود.

با خودش فکر می کرد وقتی پرچم سیاه بر دیوار میزنیم یعنی عزاداریم وقتی پرچم سرخ بر دیوار نصب می کنیم به نشانه ی شهادت امام حسین (ع) است ولی علم سبز آن هم با ذکر یا مهدی (ع) برای چیست؟

بعد از ظهر به پایگاه بسیج رفت از مربی پرسید: چرا در مجلس عزاداری ابا عبدالله پرچم سبز یا مهدی نصب می کنند؟

آقای.... اینگونه به او پاسخ داد: پسرم مهدی (ع) وارث پرچم حسین است، وارث خون حسین و منتقم خون او و نصب کردن پرچم سبز کنار پرچم سرخ یا حسین به خاطر این  است که خون سرخ امام حسین (ع) است که جوانه ی سبز نهضت مهدی (ع) را آبیاری کرده است.

آنکس که پرچم سرخ یا حسین را بالا می برد باید هدفش آبیاری جوانه ی سبز مهدویت باشد اگر عزاداری حسینی باید بدانی که شاید روزی دوباره صحنه ی عاشورا تکرار شود و تو نباید بگذاری که مولایت تنها بماند نباید بگذاری که دوباره ندای هل من ناصر ینصرنی تکرار شود نباید لحظه ای مولایت بی یاور بماند نباید بگوید الان انکسر ظهری و قلت حیلتی اگر منتظر واقعی هستی باید بدانی که چگونه این نهضت سرخ آن نهضت سبز را آبیاری میکند و نهال سبز انتظار را به در خت تنومند ظهور تبدیل کند.

و او تصمیم گرفت با انتظاری سبز عزاداری کند

در یک دست پرچمی سرخ و در دستی پرچم سبز

عجل علی ظهورک
انتظار سبز، مجلس عزاداری, پرچم سرخ، پرچم سبز، پرچم سیاه, ذکر،هل من ناصر ینصرنی, نهضت سرخ، نهضت سبز