بسم رب المنتظر

به آشنایان خویش تذکر میداد که چیزی جزء فرج امام زمان (عج) از خداوند تقاضا نکنند. خود آن جناب نیز هیچ خواسته مهمی جز فرج حضرت ولی عصر (عج) در دل نداشت. حالت انتظار در وی تا حدی قوت داشت که هرگاه از فرج ولی عصر (عج) صحبت می کرد، به شدت منقلب می شد و می گریست.

جناب شیخ برای رسیدن به توفیق دیدار با امام زمان (عج) بر سه امر تأکید می کرد.


«اختصاص قلب به خدا»

«دعا برای تعجیل فرج و کار برای امام زمان(عج)»

«انس با قرآن و قرائت آیه 80 سوره اسراء شبی 100 مرتبه تا چهل شب»

جناب شیخ بر تلاوت قرآن، به ویژه تلاوت سوره صافات در صبح

و تلاوت سوره حشر در شب تأکید می کرد.

رجبعلی خیاط برای تشرّف به محضر حضرت ولی عصر(عج) قرائت آیه

«ربّ ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق

و اجعل لی من لدنک سلطانًا نصیراً» را تا 40 شب،

شبی 100 مرتبه توصیه می کرد.

فرزند شیخ در مورد آخرین لحظات عمر پربرکت پدرش می گوید:

«... وضو گرفت و وارد اتاق شد و رو به قبله نشست. به ناگاه از جا برخاست و با لبی خندان گفت: آقاجان! خوش آمدید! دست داد و دراز کشید و در حالی که خنده بر لب داشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

منبع: موسسه منتظران منجی (عج)
شیخ رجبعلی خیاط، تلاوت قرآن, تشرف به محضر امام زمان(عج), منتظران منجی(عج)، چهل شب قرائت قرآن, سوره صافات، حشر، اسراء