بسم رب المنتظر

بهار و تحول

صبح بود که همه اهل خانه با صدایی از خواب برخواستند، صدای باد بود که خود را محکم بر در و پنجره ها می زد و هو هو کنان فریاد می زد چرا در و پنجره ها را باز نمی کنید؟ چرا از خانه بیرون نمی آیید؟


بیایید بیرون تا ببینید چقدر همه چیز عوض شده، انگار این زمین، زمین دیروز نیست. باد راست می گفت همه چیز تغییر کرده بود. درخت ها که تا دیروز خشک و بی روح بودند و دیگر امید زندگی نداشتند، همه لباس های نو و تازه و به رنگ سبز پوشیده بودند، لباس هایی که روی آنها با شکوفه های زیبای رنگارنگ، تزئین شده بود. پرنده ها که تا دیروز خبری از آنها نبود و همه به جای دیگری سفر کرده بودند، اکنون بازگشته و مانند سال پیش چه چه می زدند و آواز می خواندند. پروانه های کوچک در آسمان می رقصیدند و گلها برای آنها دست می زدند. آب چشمه ها و رودها که تا دیروز یخ زده بودند و به ماهی ها اجازه خودنمایی نمی دادند دوباره به حرکت در آمده و با سرعت پیش می رفتند. هیچ کس از اهل خانه نمی دانست این همه تغییر برای چیست؟!

پسر کوچک خانواده، از روی کنجکاوی، وقتی صدای باد را شنید هیحان زده شد و پنجره سالن پذیرایی خانه را باز کرد، دیگران هم از روی کنجکاوی وقتی پنجره باز شد با گوشه چشم بیرون را نگاه می کردند.

خیلی زیبا بود. چقدر تغییر! چقدر تحول! چقدر زیبایی و چقدر امید! پسر کوچک خانواده از باد پرسید: چه شده است؟ چه اتفاقی افتاده اینها که تا دیروز امیدی برای زندگی نداشتند باد گفت بهار آمده است، هرگاه بهار بیاید همه چیز عوض می شود و روح ها تازه می گردد.

دختر خانواده گفت: ولی یک بهار است که تا ما انسان ها تغییر نکنیم نمی آید و در پاسخ نگاه های سوال آمیز دیگران گفت: " آن بهار دل هاست" که هنوز منتظر است تا ما تغییر کنیم.
بهار و تحول, امید، تغییر و تحول, بهار دل ها, نوروز، فروردین