بسم رب المنتظر

ولادت امام علی(علیه السلام)

دیوار کعبه آغوش گشاده و مثل پیک گشوده آسمان در انتظار طلوع کهکشانی از خوبی منظومه ای از پاکی و مجموعه ای از روشنی و زیبایی است.


دیوار کعبه لبخند می  زند و به شوق نخستین تبسمی که در خلوت خود از رخسار کودک تراوش می کند، می خندد، عشق می ورزد و یک دامن بهار در کعبه شکوفا می شود.

فرشتگان احرام می پوشند و به طواف در می آیند. امروز کعبه به یمن میلاد او همه ستاره ها و کهکشانها را به طواف خود در می آورد.

آری کعبه مادر می شود و در دامن مهر خود کودکی را به گیتی هدیه می کند. کودکی که فردا بر شاخه های آفتاب رسالت پای خواهد نهاد تا نشانه های ظلمت را از کعبه محو کند و تندیس های ساکت سنگی را با تبر ابراهیم بشکند و بر ویرانه های جاهلیت بنای رفیع آگاهی و آزادی برپا کند.

ای زاده کعبه میلادت گرامی باد.
ولادت امام علی(ع), روز پدر، زاده کعبه, یا علی بن ابیطالب(ع), میهمان کعبه