بسم رب النور

آیه حجاب

ای پیامبر(ص)، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو:

روسری های بلند (مانند چادر) خود را بر خویش فرو افکنند تا شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگیرند (و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنان سرزده، بدانند که) خداوند همواره بخشنده و مهربان است.

سوره احزاب، آیه 59


ام سلمه یکی از زنان بزرگوار پیامبراسلام(ص) می گوید:

هنگامی که آیه حجاب نازل شد (که زنها باید روسری بلند و چادر را بر سر خویش فرو افکنند) زنان انصار از منزل بیرون آمدند در حالی که عبا (و چادر) مشکی بر سر داشتند.

از این حدیث چنین استفاده می شود که چادر مشکی که امروز لباس بیرون از منزل زنان با شخصیت و با تقواست در صدر اسلام هم حجاب زنان پاکدامن بوده است.

تفسیر الدُّرُ المنثور، ج 5، ص204

ای پیامبر(ص) به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را فرو گیرند (و از نگاه به مردان نا محرم بپرهیزند) و دامان خود را حفظ کنند و نباید زینت خود را آشکار سازند. جز آن مقدار که طبیعتاً ظاهراست و (اطراف) روسریهای خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا کنیزانشان، یا افراد سفیهی که تمایلی به زن ندارند و یا کودکانی که از امورجنسی زنان آگاه نیستند. و به هنگام راه رفتن، پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانی شان دانسته شود (و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد.) ای مؤمنان نسبت به گناهان گذشته توبه کنید تا رستگار شوید.

سوره نور، آیه 31
آیه حجاب, سوره نور،آیه 31, سوره احزاب، آیه59, ام سلمه، روسری، چادر مشکی