کجایند منتقمان خون حسین(علیه السلام)؟

سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی:

« یاران! شتاب کنید! قافله ای در راه است؛ قافله عشق در سفر تاریخ... و تو، ای آن که در سال 61 هجری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بودی و اکنون در این دوران جاهلیت ثانی، پای به سیاره زمین نهاده ای، نومید مشو! که تو را نیز عاشورایی است، و کربلایی که تشنه خون توست و انتظار می کشد تا تو زنجیر خاک از پای اراده ات بگشایی و از خود هجرت کنی و فراتر از زمان و مکان، خود را به قافله عشق برسانی و در رکاب امام عشق به شهادت رسی!... و آه از آن هنگام که آن راد مردان الهی هراه با عالم خلقت یکسره بر انتقام خون به ناحق ریخته حسین (علیه السلام) قیام کنند و ندا برآورند: کجایند منتقمان خون حسین (علیه السلام)؟!

ر.ک: آوینی، سید مرتضی، فتح خون، ص43 و47

کتاب نسل طوفان، محمد باقر حیدری کاشانی