امام حسین(ع):

من یارانی با وفاتر و نیکوتر از یاران خود سراغ ندارم.

(بحار،ج44،ص393)

امام حسین(ع):

کم بهره ترین مردم از صفات مردانگی کسی است که دروغگو باشد.

امام حسین(ع):

شیعیان من، هنگامی که آب شیرین و گوارایی نوشیدید، مرا یاد کنید.

امام حسین(ع):

جوانمردترین افراد کسی است که با وجود قدرت از انتقام درگذرد.

«بحار،ج78،ص121»

امام حسین(ع):

سخاوتمندترین مردم کسی است که کمک نماید به کسی که امیدی به وی نداشته

است.
امام حسین (ع), جوانمردی, سخاوتمندی, نوشیدن آب و یاد امام حسین(ع)