بسم رب المنتظر

سبک زندگی شهید محمدعلی جهان آرا

یک جلد قرآن

ازدواج که کرد، یک جلد قرآن برای همسرش خرید.

توی صفحه اول نوشت" امیدم در این است که این کتاب اساس حرکت مشترک ما باشد و نه چیز دیگر، که همه چیز فنا پذیر است جز این کتاب."
یک جلد قرآن, سبک زندگی شهید جهان آرا, ازدواج شهید جهان آرا، همسر شهید, سیره شهدا