بسم رب المنتظر

شهید علی صیاد شیرازی

امام زمان(عج)

ما بایستی تقوا را بر وجودمان و محیطمان حاکم کنیم.

بایستی اسلام را در محیطمان زنده نگه داریم،

بایستی اطاعت از ولی خدا بکنیم،

بدانیم اگر امام زمان(عج) را نمی بینیم و به ظاهر ایشان غائب هستند

اما در اصل ایشان ظاهر است و ما غائب هستیم

و امروز سرباز امام زمان (عج) هستیم

و باید لیاقتی از خودمان نشان دهیم تا بتوانیم در رکاب ایشان بجنگیم.»

شهید صیاد شیرازی
سرباز امام زمان (عج), صیاد دلها، شهید علی صیاد شیرازی, شهید علی شیرازی, ظاهر و غایب، اطاعت از ولی خدا