حضرت زینب و امام سجاد (علیه السلام) در دستجات مردمی که گروه گروه و مستمر به دیدار آنها می آمدند تبلیغات گسترده ای علیه دستگاه یزید آغاز کردند. ایشان در رسالت خویش دو هدف را دنبال میکردند. اول در افشای ماهیت اهریمنی یزید تلاش می نمودند و دوم آنکه تلویحا مردم را به خاطر عدم یاری و مساعدت امامشان سرزنش می کردند که عاقبت هدف آنها به بار نشست و نفرت و انزجار عمومی در مردم قوت گرفت که همگان به طور عینی و آشکار یزید و عمالش را لعنت کردند. لذا تنها راه جبران اندکی از آن انتقام جویی از یزید ملعون می دانستند. در این بین عمر بن سعد هیئتی را برای آرام کردن زینب فرستاد.

اما زینب و سکوت! زینب و سکون! او با خاموشی و سکون وداع ابدی کرد. زینب دیگر یک زن نیست. او یک دنیا فریاد است. نه فریادی که از گلو بر می خیزد بلکه فریادی به بلندی تاریخ در همه اعصار است.

زینب موجی است که تا قیامت می خروشد و حتی قیامت را به قیامت می خواند. زینب کوره گدازانی است که هر جرقه اش، خرمن هستی خیل ستمگران را می سوزاند و زلزله ای است که ضمیر انسان های خفته و غفلت زده را می لرزاند و به محکومیت اعمال گذشته و جهالتشان می کشاند. او به هشدارهای عمر بن سعد اعتنا نمی کند و برای ادای رسالت و معرفی نهضت خونین امام خویش یکجا آرام نمی گیرد بلکه از این شهر به آن شهر میرود و هر کجا که پا می گذارد بر آتش انقلاب و شورش و طغیان علیه دستگاه بنی امیه می افزاید شاید سرنوشت چنین باشد که همه مشکلات را به تنهایی به جان بخرد تا جوهر صبر و ایمانش به نورانیت شعاع خورشید بر تاریک تاریخ بدرخشد و همت والای او بعنوان سرآمد قهرمانان برگ زرین دفتر مبارزان و ستم سوزان عالم باشد و اسلام عزیز در تمام برهه های روزگار به چنین دست پرورده ای افتخار کند و او را به عنوان گواه صادقی بر عدم سازش و تسلیم ناپذیری اسلام در برابر ظالمان به دنیا عرضه کند.
اسارت، رسالت زینب, افشای ماهیت یزید, صبر و ایمان, نهضت خونین امام حسین(ع)