امام زمان (علیه السلام) :

" گاهی کم خردان شیعه و کسانی  که  پر و بال  پشه  از دینداری  آنان محکم تر و  برتر است،  ما را آزار می دهند".

طبرسی،احتجاج،ج2،ص289.

 
دینداری, کم خردان, طبرسی, احتجاج