بسم رب المنتظر

سبک زندگی

رفتار اجتماعى و سبک زندگى، تابع تفسیر ما از زندگى است: هدف زندگى چیست؟

هر هدفى که ما براى زندگى معین کنیم، براى خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعى، متناسب با خود، یک سبک زندگى به ما پیشنهاد می شود.

یک نقطه‌ى اصلى وجود دارد و آن، ایمان است. یک هدفى را باید ترسیم کنیم - هدف زندگى را - به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان، پیشرفت در این بخشها امکان‌پذیر نیست؛ کارِ درست انجام نمی گیرد.

حالا آن چیزى که به آن ایمان داریم، می تواند لیبرالیسم باشد، می تواند کاپیتالیسم باشد، می تواند کمونیسم باشد، می تواند فاشیسم باشد، می تواند هم توحید ناب باشد؛ بالاخره به یک چیزى باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت.

مسئله‌ى ایمان، مهم است. ایمان به یک اصل،ایمان به یک لنگرگاه اصلى اعتقاد؛ یک چنین ایمانى باید وجود داشته باشد.

بر اساس این ایمان، سبک زندگى انتخاب خواهد شد.   

بیانات رهبری در دیدار جوانان استان خراسان شمالى‌، ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
هدف زندگى، سبک زندگى،بیانات رهبری, ایمان،اعتقاد، توحید ناب, رفتار اجتماعى و سبک زندگى، ایمان به یک اصل،, دیدار جوانان، استان خراسان شمالى‌،۱۳۹۱/۰۷/۲۳