بدانکه این ماه از ماه های شریفه است و چون این ماه داخل می شد، صلحای صحابه و تابعین اهتمام عظیم در عبادت می کردند و دهۀ اول این ماه در نهایت فضیلت و برکت است و از رسول خدا(ص) مرویست که عمل خیر و عبادت در هیچ ایامی نزد حقتعالی محبوب تر نیست از این دهه و از برای این دهه اعمالی است.


اول: روزه گرفتن نُه روز اول این دهه که ثواب روزه تمام عمر را دارد.

دوم: خواندن دو رکعت نماز مابین مغرب و عشاء در تمام شبهای این دهه در هر رکعت بعد از حمد بخواند یک مرتبه توحید و آیه" و واعدنا موسی..." تا با ثواب حاجیان شریک شود.

اعمال روز عرفه:

روز عرفه از اعیاد عظیمه است اگرچه به اسم عید نامیده نشده است و روزیست که حقتعالی بندگان خویش را بعبادت و طاعت خود خوانده  و موائد جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و رانده تر و خشمناکترین اوقات خواهد بود.

اعمال این روز:

اول: غسل.

دوم: زیارت امام حسین(ع) که در مقابل هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد بلکه بالاتر است و احادیث در کثرت فضیلت زیارت آنحضرت در این روز متواتر است و اگر کسی توفیق یابد که در این روز در تحت قبۀ مقدسه آن حضرت باشد، ثوابش کمتر از کسی که در عرفات باشد نیست، بلکه زیاده مقدم است.

سوم: بعد از نماز عصر قبل از آنکه مشغول بخواندن دعاهای عرفه شود، دو رکعت نماز بجاآورد، در زیر آسمان و اعتراف و اقرار کند نزد حقتعالی بگناهان خود تا فایز شود بثواب عرفات و گناهانش آمرزیده گردد پس مشغول شود به اعمال و ادعیه عرفه که از حجج طاهره صلوات الله  علیهم روایت شده است.

شیخ کفهمی در مصباح فرموده مستحب است روزه روز عرفه برای کسی که ضعف پیدا نکند  از دعا خواندن و مستحب است غسل قبل از زوال و زیارت امام حسین(ع) در روز و شب عرفه.

         منبع: مفاتیح الجنان،حاج شیخ عباس قمی
اعمال ماه قمری، روز عرفه, دعای عرفه, زیارت عاشورا, مفاتیح الجنان