بسم رب المنتظر

دقت نظر امام به نماز خانواده

دقت امام به نماز خانواده

امام معتقد بودند که هیچ گاه نباید با سخت گیری های نابجای خود، چهرة امور عبادی را  برای بچه ها زشت و سخت جلوه دهیم. 


باید مسائل را برای ایشان زیبا و آسان قلمداد کنیم. خود ایشان با رفتار و کردار درست و به جایشان، لزوم تکالیف را به بچه ها ـ به  خصوص افرادی که به سن تکلیف رسیده اند ـ گوشزد می کردند. و هیچ گاه با تندی و  اجبار، آن ها را به انجام واجبات وادار و از انجام آن ها دلسرد نمی کردند.(1)

خانم زهرا مصطفوی نقل می کند:

حضرت امام سعی داشتند کلام حق را با ملاطفت و شیرینی قرین سازند. هرگز به عتاب متوسل نمی شدند و عبادت خدا را در نظر دیگران سنگین جلوه نمی دادند. 

همسرم به جهت عادت خانوادگی، دخترم را از خواب صبحگاهی بیدار می کرد؛ و به  نماز وا می داشت. امام وقتی از این ماجرا خبردار شدند، برایش پیغام فرستادند که: چهره شیرین اسلام را به مذاق بچه تلخ نکن. این سخن امام چنان تأثیری در روح و  جان دخترم گذاشت که دخترم خودش سفارش می کرد که موقع اذان صبح، به موقع مرا بیدار کنید.(2)

1. 420 داستان از نماز و عبادت امام خمینی، ص39 ـ 40

2. 420 داستان از نماز و عبادت امام خمینی، ص 40
دقت نظر امام به نماز خانواده،نماز و عبادت خانواده, نماز امام خمینی، عبادت امام خمینی،, سن تکلیف، بچه ها, چهره شیرین اسلام،مذاق بچه، تلخ نکن