دروغ و دروغ گویی از نگاه قرآن:

شخصی که کاری ناپسند انجام می دهد و یا قانون شکنی می کند زمانی که در موقعیت بازخواست قرار می گیرد با  ابزار دروغ می کوشد تا زشتی کار خویش را بپو.شاند و دیگری را فریب دهد و نیرنگ زدن از راه تغییر ماهیت عمل به گفتار موجب می شود تا شخص در جایگاهی دیگر قرار گیرد که عیب دعاوی بر او نیست.

دروغ در حوزه رذائل اخلاقی و نابهنجاری اجتماعی به معنای سخن ناراست، خلاف واقعیت و یا واقعیت و گفتاری ناحق است.

دروغگو نوعی شخص منافق است و اساسا ارتباط تنگاتنگی بین دروغ و دورویی است. دورویی و دروغ بیانگر آن است که میان ظاهر و باطن فرد سازگاری و تناسب نیست و عدم تطابق به عنوان مولفه اصلی نفاق و کذب می باشد.


دروغ:

یکی از مبتلاترین گناهان دروغ است که به کبیره بودنش تصریح شده است.شیخ انصاری (علیه رحمه) در کاسب محرمه می فرماید: دروغ گفتن حرام است به حکم قطعی بشری و جمیع ادیان آسمانی و در شرع مقدس اسلام حرمت آن به ادله اربعه، کتاب، اجماع، سنت و عقل ثابت است و کبیره بودنش در قرآن و احادیث استفاده می گردد.رسول خدا (ص) می فرماید: بزرگترین گناهان کبیره شرک و عقوق والدین و قول باطل یعنی دروغ می باشد.

ملاک شناخت دروغ:

قرآن ملاک و معیار تشخیص دروغ از راست را این دانسته است که شخص هرگاه مخالف اعتقاد و باور خویش سخنی را به میان آورد در حقیقت دروغ گفته است حتی اگر در سخن وی سخن حقی باشد ولی چون با باورهای وی نامتناسب است و تطابقی میان سخن و باورش نیست آن سخن دروغ دانسته می شود. (منافقون آیه 1)

عوامل دروغگویی:

قرآن عواملی چندی را به عنوان عمل دروغگویی معرفی می کند قرآن منشا دروغ را شیطان و ابلیس می داند و به انسان هشدار می دهد که شیطان به عنوان بنیان گذار دروغ و کسی که انسان را تشویق به دروغ می کند.

قرآن در داستان آفرینش و خلافت انسان گزارش کاملی از واقعه به دست می دهد و در آن جا به اموری توجه می دهد که بسیار حیاتی و حساس است.

قرآن گزارش می کند که ابلیس برای دستیابی به اهداف خویش و خوار و گمراه کردن انسان به دروغ متوسل می شود و نخستین موجودی است که از آن برای دستیابی به اهداف شوم خود استفاده کرد. به نظر می رسد ابلیس بی دروغگویی نمی توانست آدم را گمراه کند و لذا برای گمراه کردن وی از سوگند دروغ بهره برد.

آثار دروغ و دروغگویی:

برخی بر این باورند که عامل افزاینده نابهنجاری ها و گناهان در شخص و جامعه، دروغ و دروغگویی است هر چند که هنجارشکنی و گناه ریشه در علل و عوامل دیگری دارد ولی افزایش گرایش فرد به گناه را می بایست دروغگویی انسان دانست.

اگر شخص به جهت کسب منافع و یا مصالح، قانون را زیر پا بگذارد و با عبور از قانون و هنجارهای پسندیده اجتماعی می کوشد تا به آن منافع دست یابد این عامل دروغ است که مساله را سامان می دهد و با تغییر وجوه ناپسند و زشت آن مساله را در ظاهر پسندیده و هنجاری می نمایند.

بنابراین باید گفت دروغ در جامعه مهم ترین عامل افزایش نابهنجاری ها و حریم شکنی ها و قانون شکنی هاست. از آثار دیگری که قرآن برای دروغ برمی شمارد آثاری است که به حوزه شخصی بازمی گردد.

قرآن بیان می کند که نخستین کسی که از دروغ زیان می بیند خود دروغگوست.

(غافر آیه 28).

قرآن به انسان هشدار می دهد که شیاطین و یاران الهام کنندگان دروغ بر دروغ گویان هستند (شعرا آیات 221 و 222) و آنان هستند که به این ناهنجاری دامن می زنند.


چیرگی شیطان و ابلیس بر انسان موجب می شود تا به دروغ بلکه سوگندهای دروغ گرایش پیدا کند و برای دستیابی به منافع با سوءاستفاده از باورهای مردم به اموری جون خدا و پیغمبر و امامان (ع) سوگند بخورد.

(مجادله آیات 14و19)

دروغ عامل بدعت ها:

قرآن گفته های بی اساس و دروغ را عامل اصلی بدعت ها در دین برمی شمارد.

(نحل آیه 116)

و دروغگویی را عامل مهمی در افزایش  بیماردلی افراد بیان می کند.

(بقره آیات 8 و 10)

واین گونه است که از دریافت آیات الهی و حقائق باطنی محروم می شود.

(جاثیه آیات 7 و 8)

و در نهایت با پیشی گرفتن درغگویی در دنیا در جرگه منافقان وارد می شود و به مصیبت نفاق گرفتار می آید.

(بقره آیه 77)

حسادت عامل دروغ:

از دیگر عوامل می توان به حسادت اشاره کرد. انسان به جهت حسادت نسبت به دیگری گرفتار اخلاق زشت دروغ می شود. نمونه و مصداقی که قرآن مطرح می سازد داستان برادران یوسف (ع) است که برای جلب اعتماد حضرت یعقوب (ع) و دستیابی به منفعتی دروغ بر زبان راندند.                                                                                               (یوسف آیات 9 و 11)

مدعیان مهدویت

همه ادیان اتفاق نظر دارند که روزی مردی توانا و پاک ظهور خواهد کرد تا جهان را پر از عدل و داد کند و جهانیان را از شر ظالمان و ستمگران برهاند. فطرت بشر نیز بدین پای بند است که ظلم دوام نخواهد داشت و روزی حکومت عدل تشکیل خواهد شد. حکومتی که جهانی باشد و اختصاص به کشوری یا قاره و نژادی نداشته باشد. مدعیان مهدویت از این دو چیز استفاده کرده و ادعا کرده و می کنند که تشکیل دهنده آن مدینه فاضله می باشند. ولی تاریخ هماره شاهد این حقیقت است که خورشید پشت ابر روی از پس همه غبارها و حجاب ها نمود خواهد کرد. 

دروغ در انتظار و ظهور

یکی از صفات پیروان محمد و آل محمد(ص) آن است که بایستی همیشه برای قیام قائم آل محمد(عج) آماده باشند تا در گسترش عدالت در سرتاسر جهان شرکت کنند. شاید بعضی چنین پندارند همین قدر که به زبان گفتند ما منتظریم، انتظار محقق می شود در روزگار گذشته پاره ای در خانه شمشیر نگه می داشتند و آن را نشانه انتظار می دانستند. کسی که انتظار فرج آل محمد (عج) را دارد بایستی به قدر امکان خود زمینه را برای تشریف فرمایی خلیفه 12 پیغمبر اسلام آماده سازد تا پس از ظهور هر چه زودتر حضرتش به مقاصد عالیه خود برسد.

آینه شو جمال پری طلعتان طلب
جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب
دروغ و دروغگویی, مدعیان مهدویت, عوامل و آثار دروغگویی, دروغ عامل بدعت و حسادت