بسم رب المهدی

امام صادق (ع) فرمودند:

هرکس به امامت پدران و فرزندانم اقرار داشته باشد ولی مهدی از فرزندان مرا انکار نماید مانند آن است که به همه پیغمبران اقرار و اعتقاد داشته باشد ولی محمد(ص) را قبول نداشته باشد.
امامت, اقرار و اعتقاد, مهدی(عج), انکار امام زمان(عج)