امام زمان(عج):

اگر خداوند به شیعیان ما توفیق همدلی در وفای به عهدی که برایشان است، عنایت می فرمود: مبارکی دیدار ما برای ایشان به تأخیر نمی افتاد و در سعادت مشاهدۀ ما بامعرفتی شایسته و درست شتاب می شد.

علامه مجلسی،بحار الانوار،ج53،ص17
وفای به عهد, معرفت, تأخیر افتادن دیدار, علامه مجلسی