امام زمان(عج):

ظهوری نیست مگر به اجازه خداوند متعال، و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت دلها و فراگیر شدن زمین از جور و ستم.

احتجاج طبرسی، ج 2، ص 478.
حدیث از امام زمان(عج), ظهور امام زمان(عج), احتجاج طبرسی, پر شدن زمین از جور و ستم