# حجت_الاسلام_محسن_قرائتی،_خد_امام_زمان_را_حفظ_نکرده