# سوره_ی_انبیاء،سرعت_گرفتن_در_کارهای_نیک،سوره_ی_روم،